ධජය

Flag

ජාත්‍යන්තර

මූල්‍ය අරමුදල

 

International

Monetary Fund

ලාංඡනය

Logo

 

පිහිටුවීම:   1945 දෙසැම්බර් 27

 

සාමාජික රටවල් ගණන:  190

 

පළමු කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ:

කැමිලා ගට් මහත්මියයි.

(1946 -1951) (බෙල්ජියම් ජාතිකයෙකි)

 

Established: December 27, 1945

 

Number of Member States: 190

 

First Managing Director:

Ms. Camilla Gutt.

(1946 -1951) (A Belgiam)

 

 

 

මෙහි ප්‍රකාශිත මෙහෙවර වන්නේ “ගෝලීය මූල්‍ය සහයෝගීතාව, සුරක්ෂිත මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට පහසුකම් සැලසීම, ඉහළ රැකියා සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනයක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ලොව පුරා දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සඳහා ක්‍රියා කිරීමයි.”

 

Its stated mission is “working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල යනු එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධාන මූල්‍ය ආයතනයක් වේ. මෙහි මූලස්ථානය අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් හි පිහිටුවා ඇත. වර්ෂ 1945 සිට ක්‍රියාත්මක වේ. ආරම්ක සාමාජික රටවල් ගණන 29 ක් වූ අතර වර්තමානයේ රටවල් 190 ක් සාමාජිකත්වය දරයි.

ආරම්භයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පද්ධතිය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම අරමුණ වූ අතර දැන් මේ මඟින්  ගෙවුම් ශේෂ දුෂ්කරතා සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර්බුද කළමනාකරණයේ ප්‍රමුඛ කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි.  ගෙවුම් ශේෂ ගැටළු අත් විඳින සාමාජික රටවලට මුදල් ණයට ගත හැකි කෝටා පද්ධතියක් හරහා විවිධ රටවල් අරමුදල් සපයයි.

අරමුදල් හා සංඛ්‍යා ලේඛන එකතු කිරීම, විශ්ලේෂණය, එහි සාමාජිකයින්ගේ ආර්ථිකයන් පිළිබඳව නිරීක්ෂණය හා විශේෂිත ප්‍රතිපත්ති සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැනි ක්‍රියාකාරකම් හරහා සාමාජික රටවල ආර්ථිකයට බලපෑම් කිරීමට ක්‍රියා කරයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම, ඉහළ රැකියා, විනිමය අනුපාත ස්ථාවරත්වය, තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සහ මූල්‍ය දුෂ්කරතා ඇති සාමාජික රටවලට සම්පත් ලබා දීම සිදු කෙරේ. IMF අරමුදල් ප්‍රධාන මූලාශ්‍ර දෙකකින් පැමිණේ. එනම් කෝටා සහ ණය. සාමාජික රටවල එකතු කරන ලද අරමුදල් වන කෝටා බොහෝ IMF අරමුදල් ජනනය කරයි. සාමාජික කෝටාවේ විශාලත්වය ලෝකයේ ආර්ථික හා මූල්‍ය වැදගත්කම මත රඳා පවතී. වැඩි ආර්ථික වැදගත්කමක් ඇති ජාතීන්ට විශාල කෝටා ඇත.

 

The International Monetary Fund is a major financial institution of the United Nations. It is headquartered in Washington, USA. Operating since 1945. The initial number of member countries was 29 and currently 190 countries are members.

Initially aimed at restructuring the international financial system, it now plays a leading role in managing balance of payments difficulties and international financial crises. Various countries provide funds through a quota system where member countries experiencing balance of payments problems can borrow money.

It works to influence member countries’ economies through activities such as collection of funds and statistics, analysis, monitoring of its member economies and demand for specific policies.

Promotion of international financial cooperation, international trade, high employment, exchange rate stability, sustainable economic growth and provision of resources to member countries in financial difficulties. IMF funding comes from two main sources. ie quotas and loans. Quotas, which are funds collected by member countries, generate most IMF funds. The size of the membership quota depends on the economic and financial importance of the world. Nations with greater economic importance have larger quotas.

 

මූලස්ථානය

Headquarters

අමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් හි පිහිටා ඇත.

At the Washington, DC. US

 

සංවිධාන ලයිස්තුව වෙත / To the organization list

Click Here