ලෝක සංවිධාන – World  Originations

 

සාර්ක් සංවිධානය – SAARC Organization

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල – International Monetary Fund

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය – World Health Organization

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය – The United Nations

ලෝක  සෞඛ්‍ය සංවිධානය – World Health Organization

ලෝක ආහාර  සංවිධානය – World Food Organization